Wersja kontrastowa
A+ A A-

Indeks osób

Indeks osób

W
Józef Wabiński
Wabiński Józef
Adam Wachlikowicz
Wachlikowicz Adam
Adam Wachlikowic (Wahklikowicz) Karczmarz kazimierski, starszy cechu karczmarzy i słodowników. W roku 1627 wraz z towarzyszami prezentował radzie miejskiej do zatwierdzenia zmieniony statut swojego bractwa cechowego, który po przyjęciu przez radę został potwierdzony w 1633 roku przez Władysława IV Wazę. W ławie miejskiej zasiadał nieprzerwanie w latach 1626–1631, z urzędu ławniczego powołany został do rady miejskiej w roku 1632. Zajął miejsce zwolnione po...
Stanisław Wacław
Wacław Stanisław
Stanislaus (Stencel) Watzlaw (Waczlaw, Vaczlaff) Mieszczanin krakowski, sukiennik-postrzygacz. W ławie miejskiej nie zasiadał, karierę we władzach miasta rozpoczął od razu od godności rajcy miejskiego, którą uzyskał w roku 1519. W ciągu ponad 20 lat sprawowania urzędu rajcowskiego aż 17 razy powoływany był do rady urzędującej, co świadczy o jego czynnym udziale w jej pracach. W latach zasiadania w radzie urzędującej pełnił w przypadającej na niego kolejności...
Stanisław Wacławik
Wacławik Stanisław
Stanislaus Waczławik alias Zalas Kazimierzanin, początkowo zwany był też Zalasem, jednak później przydomek „Wacławik” (syn Wacława) wyparł ten pierwszy. Wieloletni ławnik kazimierski – w ławie zasiadał w latach 1623, 1625 oraz 1627–1634. W 1632 roku jako ławnik przyjmował inwentarz pośmiertny po zmarłym rajcy Jakubie Zatorskim (nr 288). Prosto z ławy awansował w 1635 roku do rady miejskiej na zwolnione krzesło radzieckie po zmarłym Aleksandrze...
Marcin Wacławowicz
Wacławowicz Marcin
Martinus Wacławowic (Waczławowicz, Waczlawowicz) Postrzygacz i kupiec sukienny. Jako ławnik urzędował w latach 1587–1594. Do rady miejskiej został powołany w roku 1600 – wszedł wtedy w skład rady urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Był prowizorem żakowskiego szpitala św. Rocha w latach 1599–1603. Funkcję tę pełnił z Antonim Frączkowiczem (nr 432). Jako deputat magistratu ze wspomnianym...
Jakub Waczowski
Waczowski Jakub
Jacobus Wacowski (Waczewski) Odnotowany w ławie miejskiej w latach 1670 i 1673 – w tym ostatnim roku uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadł na ponad dziesięć lat. Dwukrotnie potwierdzony został w radzie urzędującej-burmistrzowskiej. W latach 1682–1685 rokrocznie pełnił urząd wójta kleparskiego. Na początku kariery, w gdy 1670 roku był ławnikiem, skarżył się na niego urzędowi wójtowskiemu Jan Piątkowicz, bednarz kleparski, o...
Józef Wadowski
Wadowski Józef
Josephus Wadosky Kupiec korzenny, dwukrotny król kurkowy Bractwa Kurkowego (w latach 1693 i 1722). Zanim wszedł do rady miejskiej, sprawował urząd ławnika. Do rady został nominowany w 1723 roku na miejsce po Flawiuszu Marchettim (nr 564). Za czasów jego rajcostwa jedną z istotnych kwestii, jakimi się zajmowano, była obecność w mieście żebraków – w roku 1726 magistrat nakazał usunięcie ich z Krakowa, chcąc przeciwdziałać przestępczości i roznoszeniu...
Mieczysław Wadowski
Wadowski Mieczysław
Franciszek Wagrowicz
Wagrowicz Franciszek
Franciscus Wagrowic Rajca kazimierski, być może tożsamy z odnotowanym w 1672 roku lonerem Franciszkiem Wagrowiczem lub też jego krewny, może syn. Jako rajca został odnotowywany w latach 1706 i 1707, jednak nie w księgach miejskich, pełnych w tym czasie luk i niestaranności, lecz w aktach metrykalnych kościoła Bożego Ciała, gdy świadkował w różnych uroczystościach; wzmiankowana tam jest również jego żona Regina. Rajcostwo jego zostało potwierdzone także w...
Antoni Wajda
Wajda Antoni
Jakub Wal
Wal Jakub
Jacobus Wal Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1366-1373. Nominowany do rady miejskiej tylko raz, w 1367 roku. Wziął udział w przygotowaniu, a następnie uchwaleniu ważnego dla mieszkańców-posesjonatów wilkierza, regulującego sprawy podatku od nieruchomości. W myśl tej regulacji (mającej obowiązywać, jak to określono, „po wieczne czasy”) obywatel posiadający nieruchomość stojącą na gruncie, który nie należy do niego, nie...
Sebastian Walasek
Walasek Sebastian
Kajetan Walczak
Walczak Kajetan
Łukasz Walczak
Walczak Łukasz
Antoni Walczyński
Walczyński Antoni
Ksiądz, doktor teologii, urodzony około 1790 roku. Ukończył kielecką szkołę średnią prowadzoną przez księży z Instytutu Communis Vitae, a następnie teologię na Uniwersytecie Krakowskim (w Szkole Głównej Krakowskiej), gdzie uzyskał doktorat. Po święceniach kapłańskich objął funkcję asesora konsystorza kieleckiego i probostwo we wsi Ciernie (obecnie w obrębie Świeborzyc). W połowie 1830 roku osiadł w Krakowie w związku z nominacją na radcę konsystorza...
Jan Walerian
Walerian Jan
Franciszek Waligóra
Waligóra Franciszek
Jan Waligóra
Waligóra Jan
Karol Waligóra
Waligóra Karol
Maciej Waligóra
Waligóra Maciej
Marcin Waligóra
Waligóra Marcin
Górnik, urodzony w 1906 roku w Libiążu koło Chrzanowa w rodzinie górniczej. Pracował w kopalni, skąd za udział w strajkach był usuwany w latach 1928 i 1932. Pozostając bez pracy, zatrudniał się dorywczo przy robotach organizowanych przez opiekę społeczną i fundusz pracy. Wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, następnie do Komunistycznej Partii Polski, w której pozostał do jej rozwiązania w 1938 roku. Działał również w Związku...
Aleksy Waliszowski
Waliszowski Aleksy
Alexius Valyschowsky (Walissowski) Rzeźnik. W latach 1516 i 1519 zasiadał w kleparskiej ławie sądowej, od 1520 roku odnotowywany w radzie miejskiej. Potwierdzone pełnienie urzędu burmistrza miasta pochodzi z 1540 roku. Był jednym z opiekunów kaplicy św. Anny w kościele św. Floriana. W 1520 roku część posiadanej w Kleparzu ziemi odstąpił Stanisławowi, prebendarzowi kościoła św. św. Filipa i Jakuba w Kleparzu; w tym samym roku nabył od Walentego Zambka część ziemi...
Mikołaj Walkier
Walkier Mikołaj
Nicolaus (Nicolag) Walker (Valkier) Przedstawiciel mieszkańców Kazimierza w radzie miejskiej, do której powołany został w roku 1548. W radzie zasiadał przez niemal dziesięć lat, do roku 1557 włącznie. W okresie tym rokrocznie był powoływany do rady urzędującej-burmistrzowskiej. Za jego kadencji w radzie urzędującej rada miejska w 1553 roku zawarła z kazimierską gminą żydowską układ w sprawie poszerzenia miasta żydowskiego w Kazimierzu, a w kolejnym roku...
Tadeusz Walosik
Walosik Tadeusz
Łukasz Waltdorf
Waltdorf Łukasz
Lucas Waldorff Mieszczanin krakowski wywodzący się ze śląskiej miejscowości Waltdorf, skąd rodzina przybyła do Krakowa w pierwszej połowie XIV wieku — w 1350 i 1362 roku ławnikiem krakowskim był Mikołaj Waltdorf, a jego syn, Paweł, od 1385 roku piastował urząd wójta sądowego. Łukasz był synem Piotra. Odnotowany w latach 1426—1447. Piastował urząd ławnika sądowego w latach 1429 i 1430. W tym ostatnim roku uzyskał nominację do rady miejskiej, gdzie jest...
Andrzej Wałach
Wałach Andrzej
Andrzej Wałach
Wałach Andrzej
Andreas Walach Rzeźnik, syn lub inny krewny wzmiankowanego w 1395 roku Jana Wałacha, także rzeźnika. Odnotowano go w 1385 roku jako opłacającego podatki miejskie w grupie mistrzów tego fachu nieposiadających własnego domu – z czasem dorobił się go w rynku. W latach 1407 i 1408 został odnotowany w ławie miejskiej, za wójtostwa Jana Elianusa (nr 49) – w 1408 roku wraz z innymi ławnikami poświadczał, że wójt Jan Elianus jako opiekun Jana...
Franciszek Wałach
Wałach Franciszek
Józef Kajetan Wałkanowski
Wałkanowski Józef Kajetan
Josephus Walkanowsky Doktor filozofii. Pełnił funkcję syndyka do roku 1764. Został wybrany do rady miejskiej w 1764 roku na miejsce po Stanisławie Janie Kantym Fachinettim (nr 625). W ciągu 25 lat sprawowania urzędu rajcy ośmiokrotnie wszedł w skład rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W tym samym roku został posłem na sejm elekcyjny do Warszawy. Od roku 1777 był protektorem cechu introligatorów i szkatulników...
Ryszard Wanat
Wanat Ryszard
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska