Wersja kontrastowa
A+ A A-

Skróty wydawnictw źródłowych i seryjnych

Tom:
strona:

Skróty wydawnictw źródłowych i seryjnych

ACC

Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394–1396, wyd. Marcin Starzyński, Kraków 2013 (Cracovienses Fontes Minores 4)

 

BK

Biblioteka Krakowska

 

CAR

Cracovia Artificum 1300–1500, [w:] Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce, t. IV, wyd. Jan Ptaśnik, Kraków 1917

 

CAR-S/I

Cracovia Artificum. Supplementa, wyd. Bolesław Przybyszewski, Kraków 1993

 

CAR-S/II

Cracovia Artificum. Supplementa, wyd. Bolesław Przybyszewski, Kraków 2001

 

CDU I–V

Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, p. I–V, Kraków 1870–1900

 

DŻP

Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych. XI–XVIII wiek, oprac. Paweł Fijałkowski, Warszawa 1993

 

DUiRG

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Warszawskim, 1888, 1896

 

GŻR

Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, oprac. Anna Michałowska, Kraków 2003

 

HAMA

Historia administracji i myśli administracyjnej. Wybór źródeł, red. Jerzy Malec, Kraków 2006

 

KDK I–IV

Kodeks dyplomatyczny Miasta Krakowa 1257–1506, cz. I–IV, wyd. Franciszek Piekosiński, [w:] Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. V, VII, Kraków 1879–1882

 

KDM I–IV

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I: 1178–1386, t. II: 1153– –1333, t. III: 1333–1386, t. IV: 1386–1450, wyd. Franciszek Piekosiński, [w:] Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. III, IX, X, XVII, Kraków 1876–1905

 

KŁK

Księga ławnicza kazimierska 1407–1427, wyd. Bożena Wyrozumska, Kraków 1996 (Fontes Cracovienses 4)

 

KPM I

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506, wyd. Kazimierz Kaczmarczyk, Kraków 1913 (Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa V)

 

KPM II–III

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507–1572, 1573–1611, wyd. Aniela Kiełbicka, Zbigniew Wojas, Kraków 1993–1994 (Fontes Cracovienses 1–2)

 

KRK

Księgi radzieckie kazimierskie 1369–1381 i 1385–1402, wyd. Adam Chmiel, Kraków 1932

 

 

KRA

„Krakowski Rocznik Archiwalny”

 

KSW

Księgi sądowe wiejskie, t. I, wyd. Bolesław Ulanowski, Kraków 1921 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki XI)

 

KTC

Wyciągi z najdawniejszych ksiąg sadowych ziemi krakowskiej, wyd. Antoni Zygmunt Helcel, Kraków 1870 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki II)

 

LŻK

Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego. Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790–1792, wyd. Kamila Follprecht, Kraków 2008 (Fontes Cracovienses 12)

 

MDŻ

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674–1696, t. I–II, oprac. Adam Kaźmierczyk, Kraków 1995–2009

 

NKMK

Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. Franciszek Piekosiński, Józef Szujski, [w:] Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. IV, Kraków 1878

 

NMK

Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, wyd. Kamila Follprecht, Kraków 2007

 

Pilleriana

Edita et mandata uniwersalia in regnis Galiciae et Lodomeriae ab 11 Septemper 1772 initae possessionis promulgata (Rozkazy i ustawy królestwom Galicji i Lodomerii od dnia 11 września 1772 objęcia posesji ogłoszone), wyd. Antoni Piller, Lwów 1772–1818

 

PPK I-1, I-2; II-1, II-2, II-3

Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. I, z. 1–2, t. II, z. 1–3, wyd. Franciszek Piekosiński, [w:] Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795, t. VIII i XII, vol. 1–3, Kraków 1885–1909

 

PSB

Polski słownik biograficzny, t. I–XLVI, Kraków 1935–2010

 

RBPAU

Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

RDE I

Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697–1795), t. 1: Czasy saskie (1697–1763), oprac. Maurycy Horn, Wrocław 1984

 

RDE II-1, II-2

Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697–1795), t. 2: Rządy Stanisława Augusta (1764–1795), cz. 1: 1764–1779, cz. 2: 1780–1794, oprac. Maurycy Horn, Wrocław 1984–1988

 

RK

„Rocznik Krakowski”

 

Statut 1595

Statut krakowskiej gminy żydowskiej w roku 1595 i jego uzupełnienia – tłumaczenie sporządzone na podstawie odpisu Majera Bałabana, wyd. Anna Jakimyszyn, Kraków 2005

 

ŻPŹ

Żydzi polscy 1648–1772. Źródła, oprac. Adam Kaźmierczyk, Kraków 2001

 

ŻWK

Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, oprac. Bożena Wyrozumska, Kraków 1995

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska