Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

2. Literatura i jej skróty

A d a m c z y k 1 9 9 8

Elżbieta Adamczyk, Samorząd Krakowa i jego władze, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-1939, Kraków 1998.

 

B a ra n o w s k i 1 9 0 7

Ignacy Baranowski, Komisje porządkowe (1765-1788), Kraków 1907.

 

B a rte l 1 9 5 9

Wojciech Bartel, Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, W rocław 1959.

 

B a rte l 1 9 7 6

Wojciech M . Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków 1976.

 

B a rw iń s k i 1 9 1 9

Eugeniusz Barwiński, Kraków na początku X I X wieku, [w:] RK, t. X V III, Kraków 1919.

 

B ą k -K o c z a rs k a 1 9 8 6

Celina Bąk-Koczarska,Juliusz Leo, twórca Wielkiego Krakowa, [w:] Polska Akademia N auk - Oddział w Krakowie. Prace Komisji Historycznej, nr 47, W rocław—W arszawa—Kraków—G dańsk—Łódź 1986.

 

B ą k - K o c z a rs k a 1 9 9 0

Celina Bąk-Koczarska, W ładze miejskie Krakowa w latach wojny, [w:] Kraków w czasie I wojny światowej. Materiały sesji naukowej z okazji D ni Krakowa w roku 1988, Kraków 1990.

 

B y k o w sk i 1 8 9 1

Klemens Bąkowski, Kraków w czasie Konstytucji 3-go M aja 1791 r„ Kraków 1891.

 

B y k o w sk i 1 8 9 2

Klemens Bykowski, Pierwszy pobyt Austriaków w Krakowie 1 7 9 6 - —1809, Kraków 1892.

 

B y k o w sk i 1 8 9 3 -1

Klemens Bykowski, Kraków w czasie powstania Kościuszki, Kraków 1893.

 

B ą k o w sk i 1 8 9 3 -1 1

Klemens Bykowski, Oblężenie Krakowa w roku 1768, Kraków 1893.

 

B y k o w sk i 1 9 0 5 -1 , 1 9 0 6 -1 1 , 1 9 0 9 - I I I

Klemens Bykowski, Kronika krakowska 1796-1848, cz. I-III, [w:] BK, nr 27, 30,42, Kraków 1905,1906,1909.

 

B y k o w sk i 1 9 0 6

Klemens Bykowski, Spisek mieszczan krakowskich przeciw Szwedom 1656—1657, Kraków 1906.

 

B y k o w sk i 1 9 1 3

Klemens Bykowski, Kościół N .M . M aryi w Krakowie, [w:] BK, nr 46, Kraków 1913.

 

B y k o w sk i 1 9 2 5

Klemens Bykowski, Kronika Krakowa z lat 1918-1923, Kraków 1925.

 

B e d n a rz 2 0 0 2

Mieczysław Bednarz, Rappowie. Dzieje krakowskiej rodziny mieszczańskiej (1535-1670), [w:] RK, t. LXVII, Kraków 2002.

 

B e lz y t 1 9 9 9

Leszek Belzyt, Kraków i Praga około 1600 roku, T oruń 1999.

 

B ie n ia rz ó w n a 1 9 4 8

Janina Bieniarzówna, Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833—1848), [w:] BK, nr 106, Kraków 1948.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 5 1

Janina Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybór źródeł, W rocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 138.

 

B ie n ia rz ó w n a 1 9 6 8

Janina Bieniarzówna,, Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne...”, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, [red.] Janina Bieniarzówna, Kraków 1968.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 6 9

Janina Bieniarzówna, Mieszczaństwo krakowskie X V I I w. Z badań nad strukturą społeczną miasta, Kraków 1969.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 7 6

Janina Bieniarzówna, Rada miejska w czasach saskich, [w:] RK, t.X L V III, Kraków 1976.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 9 4 -1

Janina Bieniarzówna, Schyłek świetności, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach X V I-X V III, t. 2, Kraków 1994.

 

B ie n ia rz ó w n a 1 9 9 4 -1 1

Janina Bieniarzówna, Stulecie upadku, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach X V I-X V III, t. 2, Kraków 1994.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 9 4 - I I I

Janina Bieniarzówna, Wolne Miasto Kraków, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, Kraków 1994.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 9 4 - I V

Janina Bieniarzówna, Od Wiosny Ludów do Powstania Styczniowego, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, Kraków 1994.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 9 6

Janina Bieniarzówna, Kraków w 1794 roku, [w:] Kraków w powstaniu kościuszkowskim. Materiały sesji naukowej odbytej 28 maja 1994 roku, Kraków 1996.

 

B ie n ia r z ó w n a 1 9 9 6 *

Janina Bieniarzówna, Zygmunt Jan Zaleski (1656-1706) i jego dzieło, [w:] RK, t. LXII, Kraków 1996.

 

 

B o b rz y ń s k i 1 8 7 7

M ichał Bobrzyński, Bunt wójta krakowskiego Alberta z roku 1311. Opowiadanie historyczne. Wykład publiczny, miany w listopadzie 1876 r. w Krakowie, [w:] Biblioteka Warszawska, 1.147, Warszawa 1877.

 

B o g d a n o w sk i 1 9 7 8

Bogdanowski Wincenty, Moje wspomnienie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe M H M K ” 1978, nr 5.

 

B o g u c k i 1 9 7 2

Ambroży Bogucki, Komes w polskich źródłach średniowiecznych, W arszaw a-Poznań 1972.

 

B ra y e r 1 9 5 2

A ntoni Brayer, Rynek krakowski, Kraków 1952.

 

B rz o z a 1 9 9 1

Czesław Brzoza, Solidarność małopolska w podziemiu, Kraków 1991.

 

B rz o z a 1 9 9 2

Czesław Brzoza, Kraków u progu I I wojny światowej, [w:] Kraków w czasie I I wojny światowej. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1991, [red.] M aria Podlodowska-Reklewska, Kraków 1992.

 

B rz o z a 1 9 9 8

Czesław Brzoza, Kraków polityczny, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-1939, Kraków 1998.

 

B rz o z a 1 9 9 8 -1 1

Czesław Brzoza, Kraków między wojnami: 28 X 1918 — 6 I X 1939, Kraków 1998.

 

B u c h w a ld -P e lc o w a 1 9 9 7

 

Paulina Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. M iędzy prasą drukarską a stosem, W arszawa 1997.

B u sz k o 1 9 6 8

Józef Buszko, Kraków w dobie autonomii galicyjskiej (1866-1914), [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, [red.] Janina Bieniarzówna, Kraków 1968.

 

B u k o w s k i 1 9 9 5

W aldemar Bukowski, Salomonowie herbu Łabędź. Ze studiów nad patrycjatem krakowskim wieków średnich, [w:] Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiąta piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, [red.] K rzysztof Bączkowski et al., Kraków 1995.

 

B u k o w s k i, P łó c ie n n ik , S k o lim o w s k a 2 0 0 6

W aldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 14 3 7 - -1 4 5 9 , Kraków 2006.

 

B u k o w s k i, N o g a 2 0 0 7

W aldem ar Bukowski, Zdzisław Noga, Ustrój miasta Krakowa w X III—X V III wieku, [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog wystawy, Kraków 2007.

 

C ie c h a n o w ie c k i 1 9 7 4

Andrzej Ciechanowiecki, Złotnicy czynni w Krakowie w latach 1600-1700, [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VI, Buenos Aires—Paryż 1974.

 

C h m ie l 1 8 9 8

Adam Chmiel, Herby Cyrusów mieszczan Krakowskich, [w:] RK, 1.1, Kraków 1898.

 

C h m ie l 1 9 0 2

Adam Chmiel, Z herbarza mieszczańskiego. Herby Pernusów, [w:] R K ,t.V , Kraków 1902.

 

C h m ie l 1 9 0 7

Adam Chmiel, Sądy ratuszne hetmańskie. Kartka z życia mieszczan krakowskich w X V I wieku, Kraków 1907.

 

C h m ie l 1 9 2 4

Adam Chmiel, Domy krakowskie, cz. 1: Ulica Sw.Jana, [w:] BK, nr 6 1 -6 2 , Kraków 1924.

 

C h m ie l 1 9 3 2 -1

Adam Chmiel, Domy krakowskie: ulica Sławkowska, cz. 2, [w:] BK, nr 75, Kraków 1932.

 

C h m ie l 1 9 3 2 -1 1

Adam Chmiel, Ustrój miasta Krakowa w X I X wieku (w zarysie), [w:] BK, nr 72, Kraków 1932.

 

C h r o b a c z y ń s k i 1 9 8 9

Jacek Chrobaczyński, Kraków 1939-1945. Funkcje miasta w systemie okupacyjnym i w konspiracji — zarys problematyki, [w:] RK, t. LV, Kraków 1989.

 

C h r o b a c z y ń s k i 2 0 0 7

Jacek Chrobaczyński, Kraków — „stolica" Generalgouvernement (1939-1945), [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

C h u d z io 2 0 0 7

Chudzio H ubert, Kraków „stolicą" Księstwa Warszawskiego. Ostatnie miesiące potylżańskiego państwa, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

C h w a lb a 2 0 0 2

Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002.

 

C h w a lb a 2 0 0 4

Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1945—1989, Kraków 2004.

 

C y n k ie r 2 0 0 1

Beata Cynkier [red.], Kto jest kim w Polsce, W arszawa 2001.

 

C z a jo w s k i, M a jc h ro w s k i 1 9 8 7

Jacek Czajowski, Jacek Majchrowski, Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1987.

 

D a n o w s k a 2 0 0 6

Ewa Danowska, Inwentarze pośmiertne krakowskiego mieszczaństwa epoki saskiej w zbiorach biblioteki naukowej PAU i P A N w Krakowie, [w:] Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i P A N w Krakowie, R. LI, Kraków 2006.

 

D a n o w s k a 2 0 0 7

Ewa Danowska, Inwentarz pośmiertny rajcy krakowskiego Andrzeja Stanisława Krauza z 1702 roku, [w:] RK, t. L X X III, Kraków 2007.

 

D e m e l 1 9 5 1

Juliusz Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846-1853, [w:] BK, nr 107, Kraków 1951.

 

D e m e l 1 9 5 7

Juliusz Demel, Kraków na przełomie wieku X I X i X X na tle rozrostu i wcielania przedmieść i gmin podmiejskich (1867-1945), [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Jan Dąbrowski, Kraków 1957.

 

D e m e l 1 9 5 8

Juliusz Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853—1866, [w:] BK, nr 112, Kraków 1958.

 

D e re ń 1 9 9 8

Bolesław Dereń, Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowskiem 1945— -1947, W arszawa 1998.

 

D ę b ic k i 1 8 9 6

Ludwik Dębicki, Trzy pokolenia w Krakowie, Kraków 1896.

 

D ę b ic k i 1 9 0 5

Ludwik Dębicki, Mikołaj Zyblikiewicz, [w:] Portrety i sylwetki, seria II, tom II, Kraków 1905.

 

D ie tl 1 9 2 8

Józef Dietl, pierwszy prezydent miasta Krakowa, znakomity lekarz, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, patriota polski. W 50-tą rocznicę śmierci, Kraków 1928.

 

 

D łu g o p o ls k i 1 9 0 5

E dm und Długopolski, Bunt wójta Alberta, [w:] RK, t. V II, Kraków 1905.

 

E n c y k lo p e d ia

Encyklopedia Krakowa, W arszaw a-K raków 2000.

 

E s tr e ic h e r K . 1 8 9 8

Karol Estreicher, Teatr krakowski, [w:] RK, t, I, Kraków 1898.

 

E s tr e ic h e r K . 1 9 3 4

Karol Estreicher (mł,), Fundacja Wierzynkowa, [w:] RK, t. XXV, Kraków 1934.

 

E s tr e ic h e r 1 9 1 1

Stanisław Estreicher, Kraków i Magdeburg w przywileju fundacyjnym krakowskim, Kraków 1911.

 

F ir le t 2 0 0 7

Elżbieta Firlet, Zm iany przestrzenno-urbanistyczne Krakowa w latach 1939-2006, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

F o llp r e c h t 2 0 0 1

Kamila Follprecht, Właściciele nieruchomości w Krakowie w 1655 roku, [w:] BK, nr 142, Kraków 2001.

 

F o llp r e c h t 1 9 9 9

Kamila Follprecht, Przyczynki do dziejów krakowskiej rodziny Cellarych, KRA, 1999, nr V.

 

F o llp r e c h t 2 0 0 3

Kamila Follprecht, Gmerki mieszczan krakowskich, [w:] KRA, 2003, nr IX.

 

F o llp r e c h t 2 0 0 8

Kamila Follprecht, Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek. Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Krakowie X I X - —X X.I w., Kraków 2008.

 

F ra n c ie 1 9 6 1

Mirosław Francie, Krakowskie komisje boni ordinis (1776-1790), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 6, K raków l961.

 

F ra n c ie 1 9 6 8

Mirosław Francie, Oświecony Kraków lat 1764-1795, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, [red.] Janina Bieniarzówna, Kraków 1968.

 

F ra n c ie 2 0 0 0

Mirosław Francie, Kraków. Kalendarz dziejów od prawieków do wybuchu I wojny światowej, Kraków 2000.

 

F r ie d b e r g 1 9 5 5

M arian Friedberg, Kancelaria miasta Krakowa do połowy X V III wieku, W arszawa 1955.

 

F r ie d b e r g 1 9 5 7

M arian Fridberg, Kraków w dobie odrodzenia (wiek X V I i pierwsza połowa X V II), [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Jan Dąbrowski, Kraków 1957.

 

G a jd a 1 9 6 9

Zdzisław Gajda, Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie w X V III w., W rocław-W arszawa- Kraków 1969.

 

G a r lic k i 2 0 0 3

Jan Garlicki, Wspomnienia z magistratu, Kraków 2003.

 

G ą s io ro w s k i 1 8 7 8

W ilhelm Gąsiorowski, Kościół Archipresbiterialny N.P. M aryi w Krakowie, Kraków 1878.

 

G ą so w s k i 2 0 0 6

Tomasz Gysowski [red.], M iedzy sierpniem a grudniem: „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, Kraków 2006.

 

G ie d ro y ć 1 9 0 5

Franciszek Giedroyć, Materiały do dziejów farmacji w dawnej Polsce. Spis aptekarzy (w. X I V —X V III), W arszawa 1905.

 

G ir tle r 1 9 7 2 -1 , -I I

Kazimierz Girtler, Opowiadania. Pamiętnik z lat 1808-1831, t. I-II, Kraków 1972.

 

G o liń s k i 1 9 9 5

M ateusz Goliński, Biogramy mieszczan wrocławskich do końca X III w., W rocław 1995.

 

G o lle n h o f e r 1 9 0 8

Józef Gollenhofer, Rewolucja Krakowska 1848 roku, [w:] BK, nr 20, Kraków 1908.

 

G o r d z ia łk o w s k i 1 9 9 0

Jan Gordziałkowski, Obywatelstwo honorowe miasta Krakowa i jego obywatele honorowi, Kraków 1990.

 

G ó rn y , P iw a r s k i 1 9 3 2

A ntoni Górny, Kazimierz Piwarski, Kraków w czasie drugiego najazdu Szwedów na Polskę 1702-1709, [w:], BK nr 77, Kraków 1932.

 

G ó r z y ń s k i 1 9 9 7

Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, W arszawa 1997.

 

G ra b o w s k i A . 1 8 5 0

Ambroży Grabowski, Dawne zabytki miasta Krakowa, Kraków 1850.

 

G ra b o w s k i A . 1 8 5 2

Ambroży Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników, Kraków 1852.

 

G ra b o w s k i A . 1 8 5 4

Ambroży Grabowski, Skarbniczka naszej archeologii, Lipsk 1854.

 

G ra b o w s k i A . 1 9 0 9 -1 , -I I

Ambroży Grabowski, W spom nienia Ambrożego Grabowskiego, t. I - II, [wyd.] Stanisław Estreicher, [w:] BK, nr 4 0 -4 1 , Kraków 1909.

 

G r a b o w s k i J. 1 9 4 9 - 1 9 5 7

Jan Grabowski, Zarząd Miejski w czasie okupacji, [w:] RK, t. X X X I, Kraków 1949-1957.

 

G r a b o w s k i W . 1 9 9 0

Grabowski Waldemar, Okręgowa Delegatura Rządu RP w Krakowie (kryptonimy „Kopiec”, „Sól”, .W isła”), „Krzysztofory. Zeszyty N a ­ ukowe M H M K ” 1990, nr 17.

 

G ró d e c k i 1 9 6 3

Rom an Gródecki, Początki rady miejskiej w Krakowie, [w:] Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, t. XXV, Kraków 1963.

 

G ró d e c k i 1 9 9 5

Rom an Gródecki, Kongres krakowski w roku 1364, W arszawa 1939; wyd. 2: Kraków 1995.

 

Grodziska-O żóg 1983

Karolina Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, K raków -W rocław 1983.

 

G r o d z is k a 2 0 0 4

Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach północnej Walii, Kraków 2004.

 

G r o d z is k i 1 9 7 1

Stanisław Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, [w;] Polska Akademia Nauk — Oddział w Krakowie, Prace Komisji N auk Historycznych, nr 28, W rocław -W arszaw a- —Kraków—G dańsk 1971.

 

G r o d z is k i 1 9 7 6

Stanisław Grodziski, W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976.

 

 

G r o d z is k i 2 0 0 9

Stanisław Grodziski, Polonia Restituta - w dziewięćdziesiątą rocznicę, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXI, z. 1, Poznań 2009.

 

G u m o w s k i 1 9 2 7

M arian Gumowski, Dzieje mennicy krakowskiej, Poznań 1927.

 

H a la w a 2 0 0 0

M arek Halawa, Współcześni uczeni Polscy. Słownik biograficzny, t. III, W arszawa 2000.

 

H a p a n o w ic z 2 0 0 7

Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczypospolitej (1922-1939), Kraków 2007.

 

H o m o la - D z ik o w s k a 1 9 6 4

Irena Homola-Dzikowska, Mikołaj Zyblikiewicz (1823—1887), W rocław 1964.

 

H o m o la - S k ą p s k a 1 9 9 3

Irena Homola-Skąpska, Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993.

 

H o m o la - S k ą p s k a 2 0 0 7

Irena Homola-Skąpska, Zapomniany prezydent Krakowa Ferdynand Weigel, [w:] Z dziejów Krakowa, Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Kraków 2007.

 

H o s z o w s k i 1 8 5 1

Konstanty Hoszowski, Życiorys księdza Antoniego Bystrzonowskiego, Kraków 1851.

 

H u b ia k 2 0 0 3

Piotr Hubiak, Belina i jego ułani, Kraków 2003.

 

J .D . 1 8 4 0

J.D., Franciszek Szopowicz, „Przyjaciel Ludu” 1840, nr 10.

 

J a n ik 2 0 0 3

Maciej Janik, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, W arszawa 2003.

 

J e lic z 1 9 6 6

AntoninaJelicz, Zycie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek X I I I- X V ) , W arszawa 1966.

 

J e lo n e k - L ite w k a 2 0 0 7

Źródła do dziejów zabudowy związanej z handlem we wschodniej części rynku głównego w Krakowie ( X I V - X I X w.), [wyd.] Kamila Follprecht, Krystyna Jelonek-Litewka, Kraków 2007.

 

J u ś k o 2 0 0 6

E dm und Juśko, Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w X V II wieku, Tarnów 2006.

 

K a r o lc z a k 2 0 0 7

Kazimierz Karolczak, Radca - to brzmi dumnie... Właściciele nieruchomości w walce o miejsce w krakowskiej Radzie Miejskiej, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

K a s p rz y c k i 2 0 0 3

Remigiusz Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989, Kraków 2003.

 

K a s p rz y k 2 0 0 7

Bogdan Kasprzyk, Herbowe pieczęcie miasta Krakowa, Kraków 2007.

 

K a z u s e k 2 0 0 6

Szymon Kazusek, Handel Krakowa ze Śląskiem w dobie potopu szwedzkiego (1655-1660), [w:] Po obu stronach Bałtyku. W zajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, 1.1, [red.] Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, M arcin Wisłocki, W rocław 2006.

 

K ę p iń s k i 1 8 8 4

Mieczysław Kępiński, Stanisław hr. Wodzicki, prezes Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej (przyczynek do dziejów Krakowa 1 8 1 5 - -1830), [w:] Biblioteka Warszawska, 1.174, W arszawa 1884.

 

K o la k 1 9 9 8

Wacław Kolak, W ieś Krowodrza. Dzieje i akta 1257-1910, KRA, 1998, t. IV.

 

K o m o ro w s k i 2 0 0 7

W aldem ar Komorowski, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w średniowieczu (od połowy X I V wieku), [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, [red.] Jerzy W yrozum - ski, BK, nr 150, Kraków 2007.

 

K o m o ro w s k i, F o llp r e c h t 2 0 0 7

W aldem ar Komorowski, Kamila Follprecht, Rozwój urbanistyczno- -architektoniczny Krakowa intra muros w czasach nowożytnych, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, [red.] Jerzy W yrozumski, BK, nr 150, Kraków 2007.

 

K o m o ro w s k i, F o llp r e c h t 1 9 9 6 - 2 0 0 9

W aldem ar Kom orowski, K am ila Follprecht, Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowożytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej), cz. 1 -1 4 , K R A , 1 9 9 6 -2 0 0 9 ,

cz. 1 (t. II, 1996), cz. 2 (t. III, 1997), cz. 3 (t. IV, 1998),

cz. 4 (t. V, 1999), cz. 4 (t. V I, 2000), cz. 6 (t. V II, 2001),

cz. 7 (t. V III, 2002), cz. 8 (t. IX , 2003), cz. 9 (t. X, 2004),

cz. 10 (t. X I, 2005), cz. 11 (t. X II, 2006), cz. 12 (t. X III, 2007),

cz. 13 (t. XIV, 2008), cz. 14 (t. XV, 2009).

 

K o m o ro w s k i, K ę d e r 2 0 0 5

W aldemar Komorowski, Iwona Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, [w:] Katalog widoków Krakowa, t. 3, Kraków 2005.

 

K o m o ro w s k i, S u d a c k a 2 0 0 8

W aldemar Komorowski, Aldona Sudacka, Rynek Główny w Krakowie, W rocław -W arszaw a-K raków 2008.

 

K o p ff 1 9 0 6

W iktor Kopff, Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, [w:] BK, nr 31, Kraków 1906.

 

K o ry tk o w s k i 1 8 8 3

Jan Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, Gniezno 1883.

 

K o s o w s k a - G ą s to ł, B o ro w ie c 2 0 0 6

Beata Kosowska-G^stoł, Piotr Borowiec, Kraków polityczny 2005, Kraków 2006.

 

K o w a lsk i 2 0 0 7

Grzegorz M . Kowalski, Prawo miejskie magdeburskie w Polsce od X I I do X V III wieku, [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog wystawy, Kraków 2007.

 

K ra s ic k a 1 9 2 9

Jadwiga Krasicka, Kraków, ziemia krakowska wobec konfederacji barskiej, Kraków 1929.

 

K r a s n o w o ls k i 2 0 0 7

Bogusław Krasnowolski, Lokacja i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, [red.] Jerzy W yrozumski, BK, nr 150, Kraków 2007.

 

K ra w c z u k 2 0 0 3

Wojciech Krawczuk, Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od X V I do X V III wieku, Kraków 2003.

 

K ro n ik a

Kronika Krakowa, [red.] Jan M . Małecki, Andrzej Kurz, Jerzy W yrozumski, W arszawa 1996.

 

K rz y ż a n o w s k i 1 8 9 8

Stanisław Krzyżanowski, Morsztynowie w X V wieku. Kartka z dziejów krakowskiego patrycjatu, [w:] RK, 1.1, Kraków 1898.

 

K rz y ż a n o w s k i 1 8 9 9

Stanisław Krzyżanowski, O sejmikowaniu mieszczaństwa krakowskiego, [w:] RK, t. II, Kraków 1899.

 

K to je s t k im 2 0 0 5

Kto jest kim. Polska 2005, W arszawa 2005.

 

K u lc z y k o w s k i 1 9 6 3

M ariusz Kulczykowski, Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski zachodniej w drugiej Polowie X V III wieku, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej Małopolski, t. 6, W arszawa 1963.

 

K u p c z y ń s k i 1 9 1 2

Tadeusz Kupczyński, Kraków w Powstaniu Kościuszkowskim, [w:] BK, nr 44, Kraków 1912.

 

K u rz 2 0 0 9

Andrzej Kurz, Dojrzewanie do metropolii, „Zdanie” 2009, nr 3 -4 .

 

K u tr z e b a 1 8 9 9

Stanisław Kutrzeba, Historia rodziny Wierzynków, [w:] RK, t. II, Kraków 1899.

 

K u tr z e b a 1 9 0 0

Stanisław Kutrzeba, Finanse Krakowa w wiekach średnich, [w:] RK, t. III, Kraków 1900.

 

K u tr z e b a 1 9 1 1

Stanisław Kutrzeba, Jan Ptaśnik, Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, [w:] RK, t. XIV, Kraków 1911.

 

K u tr z e b a 2 0 0 9

Stanisław Kutrzeba, Finanse i handel średniowiecznego Krakowa, [wyd.] M arcin Starzyński, Kraków 2009.

K u ty la k 2 0 0 6

Agnieszka Kutylak [red.], Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy X I V - X X w., Kraków 2006.

 

L a c h s 1 9 0 5

Jan Lasch, Przyczynek do znajomości Jana z Reguł, lekarza krakowskiego w X V i X V I w., W arszawa 1905.

 

L a c h s 1 9 0 9

Jan Lachs, Kronika lekarz krakowskich do końca X V I wieku. Przyczynki archiwalne, Kraków 1909.

 

L a c h s 1 9 1 9

Jan Lachs, Dawne łaziebnictwo krakowskie, [w:] BK, nr 55, Kraków 1919.

 

L a c h s 1 9 2 9

Jan Lachs, Kronika lekarzy krakowskich X V II wieku, Poznań 1929.

 

L a c h s 1 9 3 3

Jan Lachs, Dawne aptekarstwo krakowskie, W arszawa 1933.

 

L e p s z y 1 8 8 9

Leonard Lepszy, Andrzej Marstella. Złotnik i rajca krakowski, Kraków 1889.

 

L e p s z y 1 8 9 0

Leonard Lepszy, Turzonowie w Polsce. Przyczynek do historii mieszczaństwa, Kraków 1890.

 

L e p s z y 1 8 9 8

Leonard Lepszy, Cech złotniczy w Krakowie, [w:] RK, t, I, Kraków 1898.

 

L e p s z y 1 9 2 9

Kazimierz Lepszy, Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana (1587), Kraków 1929.

 

L e p s z y 1 9 6 4

Kazimierz Lepszy [red.], Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego w dobie Renesansu, Kraków 1964.

 

L e p s z y 1 9 6 8

Kazimierz Lepszy, Kraków - miasto renesansowe, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej [red.] Janina Bieniarzówna, Kraków 1968.

 

L e ś n ia k 1 9 9 6

Franciszek Leśniak, Wielkorządcy krakowscy X V 1 -X V III wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wiełkorządowego, Kraków 1996.

 

L e ś n ia k 2 0 0 5

Franciszek Leśniak, Alicja Falniowska-Gradowska, Lustracja województwa krakowskiego 1659—1660, Warszawa 2005.

 

L ic h o c k i 1 8 6 2

Filip Lichocki, Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794, Poznań 1862.

 

L ic h o c k i 1 7 8 7

Filip Lichocki, Diariusz przyjazdu Najjaśniejszego Stanisława A ugusta... do miasta stołecznego Krakowa, Kraków 1787.

 

L ic h o ń c z a k 1 9 8 1

Grażyna Lichończak, Najstarsze dzieje rodziny Wierzynków w Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe M H M K ” 1981, nr 8.

 

L ic h o ń c z a k - N u r e k 2 0 0 7

Grażyna Lichończak-Nurek, Kalendarium Krakowa (X III—X V III w.), [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog wystawy, Kraków 2007.

 

L ic h o ń c z a k , S a ta ła 2 0 0 4

Grażyna Lichończak-Nurek, M arian Satała, Kraków i jego Bractwo Kurkowe, Kraków 2004.

 

L ite w k a 1 9 9 6

Aleksander Litewka, W ładze samorządowe Krakowa po drugiej wojnie światowej, [w:] Kraków w Polsce Ludowej. Materiały sesji naukowej odbytej 27 maja 1995 r., Kraków 1996.

 

L o u is -W a w e l 1 8 7 7

Józef Louis-Wawel, Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa, [w:] BK, nr 117, Kraków 1977.

 

L o u is -W a w e l 1 8 8 3

Józef Louis-Wawel, Kupcy krakowscy w epoce przejściowej (1773—1846), [w:] Józef« Czecha Kalendarz krakowski na rok 1883, Kraków 1883.

 

Ła s z c z y ń s k a 1 9 5 2

Olga Baszczyńska, Rachunki budowy Zam ku Krakowskiego 1535, [w:] Źródła do dziejów Wawelu, 1.1, Kraków 1952.

 

Ł ę to w s k i 1 8 5 3

Ludwik Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. IV, Kraków 1853.

 

M a je r 1 8 4 0

Józef Majer, Wiadomość o życiu i pracach naukowych Jana Innocentego Petrycego, Kraków 1840.

 

M a je r 1 8 6 1

Józef Majer, Wiadomości z życia profesorów wydziału lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, W ilno 1861.

 

M a jc h ro w s k i 1 9 9 4

Jacek Majchrowski [red.], Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej, W arszawa 1994.

 

M a jc h ro w s k i 2 0 0 2

Jacek M . Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2002.

 

M a le c 2 0 0 3

Jerzy Malec, Studia z dziejów administracji nowożytnej, [w:] Acta Academiae Modrevianae, Kraków 2003.

 

M a le c 2 0 0 8

Jerzy Malec, Polska myśl administracyjna X V III wieku, Kraków 2008.

 

M a lec D . 2 0 0 8

D orota Malec, Czy notariusz może być prezydentem Krakowa? O życiu i działalności Bolesława Czuchajowskiego (1896-1941),„Rejent” 2008, nr 7 -8 .

 

M a le c J ., M a le c D . 2 0 0 3

Jerzy Malec, D orota Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

 

 

M a łe c k i 1 9 8 9

Jan M. Małecki, Kraków a operacje wojenne Księstwa Warszawskiego, [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego. Materiały Sesji Naukowej z okazji D ni Krakowa w roku 1988, Kraków 1989.

 

M a łe c k i 1 9 9 4 -1

Jan M. Małecki, Czasy renesansowego rozkwitu, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach X V I-X V III, t. 2, Kraków 1994.

 

M a łe c k i 1 9 9 4 -1 1

Jan M. Małecki, Kraków w dobie oświecenia, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach X V I-X V III, t. 2, Kraków 1994.

 

M a łe c k i 1 9 9 4 - I I I

Jan M. Małecki, Pod rządami austriackimi i w księstwie warszawskim (1796-1815), [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, Kraków 1994.

 

M a łe c k i 1 9 9 4 - I V

Jan M . Małecki, W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, t. 3, Kraków 1994.

 

M a łe c k i 1 9 9 8

Jan M . Małecki, Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-1939, Kraków 1998.

 

M a łe c k i 1 9 9 9

Jan M . Małecki, Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty, K raków 1999.

 

M a łe c k i 2 0 0 7

Jan M. Małecki, Rozwój czy zastój? Kraków w latach 1796-1866, Kraków 2007.

 

M ą c z y ń s k i 1 9 1 1

Wojciech Mączyński, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie konfederacji barskiej, [wyd.] Władysław Konopczyński, Kraków 1911.

 

M e c h e rz y ń s k i 1 8 4 5

Karol Mecherzyński, O magistratach miast polskich a w szczególności miasta Krakowa, Kraków 1845.

 

M ie ro s z e w s c y 1 9 6 4

Sobiesław i Stanisław Mieroszewscy, Wspomnienia z lat ubiegłych, Kraków 1964.

 

M itk o w s k i 1 9 5 7

Józef Mitkowski, Kraków lokacyjny, [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Jan Dąbrowski, Kraków 1957.

 

M itk o w s k i 1 9 6 8

Józef Mitkowski, Księga zmarłych Bractwa Kościoła Panny Marii w Krakowie (wiek X IV -X V III),„Studia Historycznej R. XI, 1968, z. 1(40).

 

M o łd a w a 1 9 9 1

Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 2 8 I I 1991, Warszawa 1991.

 

M u c z k o w s k i 1 9 0 6

Józef Muczkowski, Dawny krakowski ratusz, [w:] RK, t. V III, Kraków 1906.

 

M u c z k o w s k i 1 9 3 5

Józef Muczkowski, Krwawy burmistrz. Kartka z dziejów mieszczaństwa krakowskiego w X V I wieku, [w:] BK, nr 86, Kraków 1935.

 

N a r z y m s k i 1 9 1 3

Józef Narzymowski, Pan prezydent w kłopotach. Obrazek sceniczny w 2 aktach, Lwów 1913.

 

N ie z a b ito w s k i 2 0 0 7

M ichał Niezabitowski, Geografia a historia Krakowa. Warunki naturalne rozwoju Krakowa, [w:] Kraków. Nowe studia na rozwojem miasta, [red,] Jerzy W yrozumski, BK, nr 150, Kraków 2007.

 

N iw iń s k i 1 9 3 8 -1

Mieczysław Niwiński, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich, [w:] BK, nr 95, Kraków 1938.

 

N iw iń s k i 1 9 3 8 -1 1

Mieczysław Niwiński, Z dziejów rodziny Cypserów, [w:] RK, t. X X X , Kraków 1938.

 

N o g a 2 0 0 3 -1

Zdzisław Noga, Krakowska rada miejska w X V I wieku. Studium o elicie władzy, Kraków 2003.

 

N o g a 2 0 0 3 -1 1

Zdzisław Noga, Elita Krakowa i jej kontakty z miastami Górnych Węgier oraz ze Lwowem w X V I wieku, [w:] Miasta i mieszczaństwo w Europie środkowowschodniej do połowy X I X wieku, Toruń 2003.

 

N o g a 2 0 0 4

Zdzisław Noga, Instruktarz krakowskiej wagi wielkiej z 1602 roku, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracouiensis, nr 21: Księga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka, Kraków 2004.

 

N o g a 2 0 0 4 *

Zdzisław Noga, Z dziejów jednego procesu. Kamienica Pod M odrym Lwem w Krakowie i jej właściciele w X V I wieku, [w:] Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, [red.] Bogusław Gediga, W rocław 2004.

 

N o g a 2 0 0 5

Zdzisław Noga, Szembekowie krakowscy w X V I wieku, [w:] RK, t. LXXI, Kraków 2005.

 

N o g a 2 0 0 6

Zdzisław Noga, Kraków - przestrzeń władzy, [w:] Kraków dziedzictwo wieków, [red.] Jan M. Małecki, Kraków 2006.

 

N o g a 2 0 0 7 -1

Zdzisław Noga, Rola samorządu w rozwoju miasta w X I I I - X V I I I wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, [red.] Jerzy W yrozumski, BK, nr 150, Kraków 2007.

 

N o g a 2 0 0 7 -1 1

Zdzisław Noga, M iędzy oligarchią a reprezentacją. Uwagi o ewolucji władz miejskich Krakowa w okresie przedrozbiorowym, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

N o g a 2 0 0 8

Zdzisław Noga, Urzędnicy miejscy Krakowa, cz. 2 :1 5 00-1794, Kraków 2008.

 

N o g a 2 0 0 9

Zbigniew Noga, Rada miejska - fundator ołtarza, [w:] Biblia z lipowego drewna. Karty z dziejów Ołtarza Mariackiego, [red.] Stanisław Waltoś, Kraków 2009.

 

N o g a 2 0 0 9 *

Zdzisław Noga, Glaczowie. Z dziejów krakowsko-lwowskiej rodziny mieszczańskiej w X V I wieku, [w:] Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, [red.] Z enon Piech, Kraków 2009.

 

O s tr o w s k i 1 9 3 4

Tadeusz Ostrowski, O stopniach medycznych Gabriela Ochockiego, Poznań 1934.

 

P a c h o ń s k i 1 9 5 6

Jan Pachoński, Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w X V II i X V III wieku, Kraków 1956.

 

P a c h o ń s k i 1 9 6 2

Jan Pachoński, Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750-1815, Kraków 1962.

 

P a p ro c k i 1 5 8 4

Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584.

 

P a tk a n io w s k i 1 9 3 4

M ichał Patkaniowski, Krakowska Rada Miejska w średnich wiekach, [w:] BK, nr 82, Kraków 1934.

 

P a w iń s k i 1 8 7 2

Adolf Pawiński, Notatki kupca krakowskiego w podróży do Flandrii z r. 1401-1402, [w:] Biblioteka Warszawska, t. 3, W arszawa 1872.

 

P ie c h 1 9 8 7

Z enon Piech, Corpus Inscriptionum Poloniae, t. V III, z. 2: Bazylika Mariacka w Krakowie, Kraków 1987.

 

P ie r a d z k a 1 9 3 5

Krystyna Pieradzka, Handel Krakowa z Węgrami w X V I w., [w:] BK, nr 87, Kraków 1935.

 

P ie r a d z k a 1 9 5 7

Krystyna Pieradzka, Rozkwit średniowiecznego Krakowa w X I V i X V wieku, [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Jan Dąbrowski, Kraków 1957.

 

P ie r a d z k a 1 9 5 8

K rystyna Pieradzka, Przedsiębiorstwa kopalniane mieszczan krakowskich w Olkuszu od X V do początków X V I I wieku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia, z. 3, K raków 1958.

 

P ie r a d z k a 1 9 6 8

Krystyna Pieradzka, Miasto średniowieczne, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, [red.] Janina Bieniarzówna, Kraków 1968.

 

P i e tr u s iń s k i 2 0 0 0

Jerzy Pietrusiński, Złotnicy krakowscy X I V - X V I wieku i ich cech, W arszawa 2000.

 

P ie tr z y k 2 0 0 0

Zdzisław Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, Kraków 2000.

 

P iw o w a rc z y k 2 0 0 0

Elżbieta Piwowarczyk, Dzieje kościoła Mariackiego (X III—X V I w.), Kraków 2000.

 

P iw o w a rc z y k 2 0 0 2

Elżbieta Piwowarczyk, Mieszczańska „katedra". Patronat nad kościołem Mariackim w średniowieczu, Kraków 2002.

 

P iw o w a rc z y k 2 0 0 4

Elżbieta Piwowarczyk, Fundacje X V wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529, „Folia H istorica Cracoyiensia” 2004, t, 10.

 

P r z e o r s k i 1 9 2 9

Tadeusz Przeorski, Kraków współczesny, Kraków 1929.

 

P r z y b y s z e w s k i 1 9 9 5

Bolesław Przybyszewski, Krakowski świat lekarski u schyłku średniowiecza, „Analecta Cracoviensia” 1995, t. X X V II.

 

P ta ś n ik 1 9 0 3

Jan Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa. Seria druga, [w:] BK, nr 23, Kraków 1903.

 

P ta ś n ik 1 9 0 5

Jan Ptaśnik, Bonerowie, [w:] RK, t. V II, Kraków 1905.

 

P ta ś n ik 1 9 0 7

Jan Ptaśnik, Z dziejów kultury włoskiem Krakowa, [w:] RK, t. IX, Kraków 1907.

 

P ta ś n ik 1 9 1 3

Jan Ptaśnik, Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich, [w:] RK, t. XV, Kraków 1913.

 

P ta ś n ik 1 9 1 4

Jan Ptaśnik, Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich. Część druga, [w:] RK, t. X V I, Kraków 1914.

 

P ta ś n ik 1 9 4 9

Jan Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo dawnej Polsce, W arszawa 1949.

 

P u r c h la 1 9 9 0 -1

Jacek Purchla, Kraków u progu autonomii galicyjskiej, [w:] BK, t. LVI, Kraków 1990.

 

P u r c h la 199 0 -1 1

Jacek Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1990.

 

P u r c h la 2 0 0 7

Jacek Purchla, Rozwój przestrzenny, urbanistyczny i architektoniczny Krakowa doby autonomii galicyjskiej i Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

R a d w a n 1 9 8 1

Aleksandra Radwan, Herbowe mieszczan krakowskich początki czyli przyczynek do historii patrycjatu krakowskiego, „Krzysztofory, Zeszyty Naukowe M H M K " 1981, nr 8.

 

R a jm a n 1 9 9 3

Jerzy Rajman, Kesingerowie krakowscy w X I V - X V wieku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ojiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, [red.] Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko i M ichał Śliwa, Kraków 1993.

 

R a jm a n 2 0 0 4

Jerzy Rajman, Kraków, zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004.

 

R a jm a n 2 0 0 7

Jerzy Rajman, Gmina miasta lokacyjnego w X III i początkach X I V wieku, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 20Ó7.

 

R e d e ro w a 1 9 6 2

D anuta Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796-1809). Część II: Zagadnienia ustrojowe i ekonomiczno-społeczne, [w:] RK, t. X X X V I, W rocław - —Kraków 1962.

 

R o lle 1 9 3 1

Karol Rolle [wyd.], Kraków, rozszerzenie granic 1909-1915, Kraków 1931.

 

R o ż e k 1 9 7 6

M ichał Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976.

 

R o ż e k 1 9 7 7

M ichał Rożek, Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w X V II wieku, [w:] BK, nr 118, Kraków 1977.

 

R y m a r 1 9 0 5

Leon Rymar, Udział Krakowa w sejmach i sejmikach Rzeczypospolitej, [w:] BK, t. V II, Kraków 1905.

 

S a d y 2 0 0 3

Rom an Sady, Kraków i jego dzielnice 1945-2002, Kraków 2003.

 

S a lw iń s k i 2 0 0 7

Jacek Salwiński, Powstanie i rozwój Nowej Huty, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, [red.] Jerzy Rajman, Kraków 2007.

 

S a m o rzą d 2 0 0 6

16 lat odrodzonego Samorządu Krakowskiego, 1990-2006, Kraków 2006.

 

S e ru g a 1 9 3 3

Józef Seruga, Jan Haller wydawca i drukarz krakowski (1467-1525), Kraków 1933.

 

S ik o ra 1 9 0 8

Ludwik Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie od 1655 do 1657 roku, [w:] BK, nr 39, Kraków 1908.

 

S k o b e l 1 8 6 9

Fryderyk Skobel, Żywot Sebastiana Girtlera, Kraków 1869.

 

 

S k u lim o w s k i 1 9 6 4

Mieczysław Skulimowski, Dzieje fakultetu medycznego Uniwersytetu Krakowskiego do reform Kołłątaja, [w:] Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, Kraków 1964.

 

S m o g o rz e w s k a 2 0 0 0

M ałgorzata Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. II, W arszawa 2000.

 

S m o n ie w s k i 1 8 6 8

Jan W incenty Smoniewski, Zbiór wiadomości o magistratach polskich w ogóle, a w szczególe o Magistracie Miasta Krakowa w dawnych czasach, Kraków 1868.

 

S o w iń s k i 1 9 9 6

Janusz Sowiński, Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473-1939, Wrocław 1996.

 

S ro k a Ł .T . 2 0 0 8

Łukasz Tomasz Sroka, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Kraków 2008.

 

S ro k a A . S . 2 0 0 1

Stanisław A. Sroka, Klęski elementarne w Krakowie w X V wieku, [w:] RK, t. LXVII, Kraków 2001.

 

S ta b ra w a 1 9 9 9

Anna Stabrawa, Apteka w kamienicy „pod Złotym Karpiem’’ w Krakowie, przy Rynku Głównym 11, KRA, 1999, t. V.

 

S ta b ra w a 2 0 0 1

Anna Stabrawa, Z dziejów dwóch aptek w kamienicy nr 13 przy Rynku Głównym w Krakowie (część 2), KRA, 2001, t. V II.

 

S ta r z y ń s k i 2 0 0 7

M arcin Starzyński, Kto był pisarzem Kodeksu Behema, [w:] RK, nr 73, Kraków 2007.

 

S ta r z y ń s k i 2 0 0 8

M arcin Starzyński, Nad średniowiecznymi księgami rachunkowymi miasta Krakowa, „Roczniki Historyczne", R . LXXIV, 2008.

 

S ta r z y ń s k i 2 0 0 9

M arcin Starzyński, Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2009 (maszynopis rozprawy doktorskiej w Archiwum U niwersytetu Jagiellońskiego).

 

S te tk ie w ic z 1 9 1 2

Stanisław Stetkiewicz, Rzeczpospolita Krakowska w dobie powstania listopadowego, [w:] BK, nr 45, Kraków 1912.

 

S y g a ń sk i 1 9 1 0

Jan Sygański, Z dawnych metryk kościoła Mariackiego w Krakowie, „Miesięcznik Heraldyczny” 1910.

 

S z u js k i 1 8 7 8

Józef Szujski, Kraków aż do początku XV-go wieku. Jako wstęp do wydania najstarszych ksiąg tego miasta, Kraków 1878.

 

S z u js k i 190 1

Józef Szujski, Franciszek Piekosiński, Stary Kraków, Kraków 1901.

 

S z c z u r 1 9 9 8

Stanisław Szczur, Krakowski zjazd monarchów w 1364 roku, „Rocznik Historyczny” 1998, nr 64.

 

S z u m o w s k i 1 9 2 8

W ładysław Szumowski [red.], Józef Dietl pierwszy prezydent miasta Krakowa, znakomity lekarz, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, patriota Polski, w 50-tą rocznicę śmierci, Kraków 1928.

 

S z y m a ń s k i 1 9 9 3

Józef Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, W arszawa 1993.

 

S z y s z k o - B o h u s z 1 9 1 3

Adolf Szyszko-Bohusz, Architektura kościoła Najśw. P. Maryi w Krakowie w historii budownictwa polskiego, [w:] BK, nr 46, Kraków 1913.

 

T a rg o s z 1 9 6 7

Karolina Targosz, Hieronim Pinocci. Studium z dziejów kultury naukowej w Polsce w X V I I wieku, Kraków 1967.

 

T o m k o w ic z 1 8 9 8

Stanisław Tomkowicz, Pogrzeb zamożnego mieszczanina krakowskiego w X V II wieku, [w:] RK, 1.1, Kraków 1898.

 

T o m k o w ic z 1 9 0 0

Stanisław Tomkowicz, Włosi kupcy w Krakowie w X V I I i X V III w., [w:] RK, t. III, Kraków 1900.

 

T o m k o w ic z 1 9 1 2

Stanisław Tomkowicz, Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej połowie X V I I wieku, Lwów 1912.

 

T r e p k a 1 9 6 3

W alerian N ekanda Trepka, Liber Generationis Plebeanorum („Liber Chamorum’’), [wyd.] W łodzim ierz Dworzaczek, Julian Bartyś, Zbigniew Kuchowicz, W rocław -W arszaw a-K raków 1963.

 

T r e liń s k a 2 0 0 1

Barbara Trelińska, Album armorum nobilium Regni Poloniae X V —X V III saec. Herby i nobilitacji i indygenatów X V - X V I I I w., Lublin 2001.

 

T y ra ń s k i 2 0 0 0

W ładysław Tyrański, Kto jest kim w Krakowie, Kraków 2000.

 

T y ro w ic z 1 9 6 8 -1

M arian Tyrowicz, Kraków od Wiosny Ludów do nocy styczniowej 1848-1864, [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, [red.] Janina Bieniarzówna, Kraków 1968.

 

T y ro w ic z 1 9 6 8 -1 1

Tyrowicz M arian, Organizacja władz powstańczych w Krakowie w 186 3 /6 4 r., [w:] Kraków w powstaniu styczniowym, [red.] Kazimierz Olszańska, Kraków 1968.

 

W a c h h o lz 1 9 2 1

Leon W achholz, Szpitale krakowskie 1 2 2 0 -1 9 2 0 ,1.1, Kraków 1921.

 

W a c h h o lz 1 9 5 7

Szczęsny W achholz, Rzeczpospolita Krakowska, okres od 1815 do 1830 r., W arszawa 1957.

 

W a c h u łk a 2 0 0 3

Adam W achułka, Szopowicz Franciszek, [w:] Słownik biograficzny matematyków polskich, Tarnobrzeg 2003.

 

W a s z k ie w ic z 1 9 7 0

Jerzy W aszkiewicz, Zarys historii władz miejskich i ratusza w Krakowie, Kraków 1970.

 

W ^ s o w ic z - D u n in 1 9 9 3

K rzysztof W jsowicz-Dunin, Polski ruch socjalistyczny 1939-1945, W arszawa 1993.

 

W d o w is z e w s k i 1 9 7 1

Zygm unt Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793), [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VI, Buenos A ires-Paryż 1971.

 

W e in e r t 1 8 7 9

Aleksander W einert, Kawalerowie Złotej Ostrogi w Polsce, W arszawa 1879.

 

W ę c ła w o w ic z 1 9 9 4

Tomasz Węcławowicz, Jerozolima Niebieska Mikołaja Wierzynka, [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. Polska Akademia N auk Oddział w Krakowie, t. X X X V I/l-2 , Kraków 1994.

 

W h o is who 2 0 0 6

Who is who w Polsce 2006, [seria:] Hiibners Who is Who, Zurych 2006.

 

W ija c z k a 2 0 0 2

Jacek Wijaczka, Handel zagraniczny Krakowa w połowie X V I I wieku, Kraków 2002.

 

W itk o w s k i 2 0 0 7

Wojciech W itkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, W arszawa 2007.

 

W itty g 1 9 0 6

W iktor W ittyg, Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w X V I i zaraniu X V I I wieku, Kraków 1906.

 

W o d z ic k i 1 8 8 8

Stanisław Wodzicki, Pamiętniki kr. Stanisława Wodzickiego, Kraków 1888.

 

W o jc ie c h o w s k i 1 8 9 6

Bronisław Wojciechowski, Stanisław Wosiński. Lekarz X V I I stulecia. Przyczynek do dziejów oświaty w Polsce, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, t, 92, W arszawal896.

 

W o jto w ic z 2 0 0 4

Jacek W ojtowicz, Trzech Janów Baptystów - Włosi w renesansowym Krakowie, [w:] Rocznik Biblioteki Naukowej P AU i P A N w Krakowie, R. X LIX, Kraków 2004.

 

W r o ń s k i 1 9 7 4

Tadeusz W roński, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974.

 

W y c z a ń s k i 1 9 9 0

Andrzej Wyczański, M iędzy kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548), W arszawa 1990.

 

W y ro z u m s k a 1 9 9 5

Bożena Wyrozumska, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995, Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy habilitacyjne, nr 308.

 

W y ro z u m s k a 2 0 0 7

Bożena W yrozumska, Przywileje ustanawiające gminy miejskie wielkiego Krakowa (X III-X V III wiek), Kraków 2007.

 

W y ro z u m s k i 1 9 8 0

Jerzy W yrozumski, Handel Krakowa ze wschodem w średniowieczu, [w:] RK, t. L, Kraków 1980.

 

W y ro z u m s k i 1 9 9 2

Jerzy W yrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, [w:] Dzieje Krakowa, 1.1, Kraków 1992.

 

W y ro z u m s k i 1 9 9 6

Jerzy W yrozumski, Przedlokacyjna aglomeracja osadnicza Krakowa a gmina miejska naprawie niemieckim, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, 1.1, Toruń 1996.

 

W y ro z u m s k i 2 0 0 7

Jerzy W yrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, [red.] Jerzy W yrozumski, BK, nr 150, Kraków 2007.

 

W y ż g a 2 0 0 9

M ateusz Wyżga, W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych, Zielonki 2009.

 

Z a łę s k a 2 0 0 5

M arta Załęska, Wójtostwa dziedziczne w miastach Małopolski w późnym średniowieczu, W arszawa 2005.

 

Z g ó r n ia k 1 9 8 9

M arian Zgórniak, Kraków jako wolne miasto handlowe, [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego. Materiały Sesji Naukowej z okazji D ni Krakowa w roku 1988, Kraków 1989.

 

Ż e le ń s k a - C h e łk o w s k a 1 9 8 2

A nna Żeleńska-Chełkowska, Feliks Radwański senator Rzeczypospolitej Krakowskiej (1756-1826), [w:] BK, nr 123, Kraków 1982.

 

Ż u r k o w a 1 9 5 7

Renata Żurkowa, Kraków wczesnośredniowieczny (wiek X do połowy X III), [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Jan Dąbrowski, Kraków 1957.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska