Wersja kontrastowa
A+ A A-

1. Skróty wydawnictw źródłowych i seryjnych

Tom:
strona:

1. Skróty wydawnictw źródłowych i seryjnych

A A K

A kta odnoszące się do stosunków handlowych Polski z Węgrami głównie z archiwum koszyckiego z lat 1354-1505, [wyd.J Stanisław Kutrzeba, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. 9, Kraków 1902,

 

A A N

A kta norymberskie do dziejów handlu z Polską w wieku X V , [wyd.J Jan Ptaśnik, [w:J Archiwum Komisji Historycznej, 1 .11, Kraków 1909-1913.

 

A G Z

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. III, V -V I, Lwów 1872-1876.

 

BK

Biblioteka Krakowska.

 

C A R

Cracovia Artificum 1300-1500, [wyd.J Jan Ptaśnik, [w:J Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce, t. IV, Kraków 1917.

 

C A R -S

Cracovia Artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1 4 5 1 - -1460, [wyd.J Bolesław Przybyszewski, Kraków 2001.

 

C D U I - V

Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, pars prima - pars quinta, Kraków 1870-1900.

 

D P K W I - I V

Dokumenty polskie z archiwów dawnego królestwa Węgier, [wyd.J Stanisław A. Sroka, 1.1 -4 , Kraków 1998-2006.

 

FC

Fontes Cracoviensis.

 

H A M A

Historia administracji i myśli administracyjnej wybór źródeł, [red.] Jerzy Malec, Kraków 2006.

 

K D K I - I V

Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. I-IV , [wyd.J Franciszek Piekosiński, [w:J Monumenta Medii Aevi Historien Res Gestas Poloniae lllustrantia, t. V VII, Kraków 1879-1882.

 

K D K K I - I I

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. 1 :1 1 6 6 - -1 3 6 6 , cz. II: 1367-1423, [wyd.J Franciszek Piekosiński, [w:J Monumenta Medii Aevi Historien Res Gestas Poloniae lllustrantia, 1.1, V III Kraków 1874—1883.

 

K D M I - I V

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, 1.1: 1 1 7 8 -1 3 8 6 , t. II: 1153— 1333, t. III: 1 3 3 3 -1 3 8 6 , t. IV: 1 3 8 6 -1 4 5 0 , [wyd.J Franciszek Piekosiński, [w:J M onum enta M edii Aevi Historica Res Gestas Poloniae lllustrantia, t III, IX , X, X V II, K raków 1 8 7 6 -1 9 0 5 .

 

K Ł K

Księgi ławnicze krakowskie 1365—1376 i 1390—1397, [wyd.J Stanisław Krzyżanowski, [w:J Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, nr I, Kraków 1904.

 

K M

Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, [wyd.J Eugeniusz Janota, Franciszek Piekosiński, Kraków 1865.

 

K N M P

Długopolski Edm und, Katalog kościoła N.P. M arii w Krakowie, [w:J Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. V I, Kraków 1916.

 

K P M I

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506, [wyd.J Kazimierz Kaczmarczyk, [w:J Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, nr V, Kraków 1913.

 

K P M I I - I I I

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1 5 0 7 -1 5 7 2 ,1 5 7 3 - -1 6 1 1 [wyd.J Aniela Kiełbicka, Zbigniew Wojas, [w:J FC, nr 1-2, Kraków 1993—1994.

 

K P S K

Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422, [wyd.J Bożena W yrozumska, [w:] FC, nr 9, Kraków 2001.

 

K R A

Krakowski Rocznik Archiwalny.

 

K W K I - I V

Księga wiertelnicza krakowska. C zęści (1568-1577), Część II (1578-1591), Część III (1592-1597), Część I V (1598-1606). Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, [wyd.J Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy, [w:J FC, nr 5 -8 , Kraków 1997-2000.

 

M P H

Monumenta Poloniae Historica, seria II, t. V, [wyd.J Zofia Kozłowska-Budkowa, W arszawa 1978.

 

M P V

Monumenta Poloniae Vaticana, t. I-III, [wyd.J Jan Ptaśnik, Kraków 1913-1914.

 

 

N K R K I - I I

Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, część pierwsza, część druga, [wyd.] Franciszek Piekosiński, Józef Szujski, [w:] Monumentu Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. IV, Kraków 1878.

 

N M K

Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, [wyd.] Kamila Follprecht, Kraków 2007.

 

N Z P K

Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, [wyd.] Stanisław Estreicher, [w:] Wydawnictwa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, nr 82, Kraków 1936.

 

P P K 1-1 , -2 ; I I - l , -2 , -3

Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507-1795), 1.1, z. 1 -2 , t. II, z. 1 -3 , [wyd.] Franciszek Piekosiński, [w:] Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795, t. V III i X II, vol. 1 -3 , Kraków 1885-1909.

 

P S B

Polski Słownik Biograficzny, t. I-X L V I, Kraków 1935-2010.

 

R B P A N

Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii N auk w Krakowie.

 

R G

Rejestr gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649, [wyd.] Kamila Follprecht, [w:] FC, nr 11, Kraków 2005.

 

R K

Rocznik Krakowski.

 

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska