A+ A A-

Spisy skrótów i literatury

Tom:
strona:

Spisy skrótów i literatury

spis skrótów
ABM
Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie
AGAD
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
ANK
Archiwum Narodowe w Krakowie
APF
Archiwum oo. Franciszkanów w Krakowie
AUJ
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
AZ UMK
Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa
BJ
Biblioteka Jagiellońska
BK PAN
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
BN
Biblioteka Narodowa w Warszawie
BrK
Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie
DKL
Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego w Krakowie
IPH
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
KG OK PTTK
Koło Grodzkie Oddziału Krakowskiego PTTK
KKK
Krakowska Kongregacja Kupiecka
MIRiP
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
MK
Muzeum Krakowa
MNK
Muzeum Narodowe w Krakowie
MNW
Muzeum Narodowe w Warszawie
MPK S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjna S.A. w Krakowie
MPWiK S.A.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
MUJ
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
OK PTTK
Oddział Krakowski PTTK
PAN
Polska Akademia Nauk
PAU
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
RDLP
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RMK
Rada Miasta Krakowa
SKOZK
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
SMMK
Straż Miejska Miasta Krakowa
SPT
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie
TMHiZK
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
UJ
Uniwersytet Jagielloński
UMK
Urząd Miasta Krakowa
ZKW
Zamek Królewski w Warszawie
ZOPZŁ
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
ZSŁ
Zespół Szkół Łączności w Krakowie
spis literatury
Barycz 1930
Henryk Barycz, Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595, Kraków 1930 (Biblioteka Krakowska, nr 70).
Bielski 1856
Marcin Bielski, Kronika polska, Sanok 1856.
Bieżanowski 1673
Stanisław Józef Bieżanowski, Szczęśliwy kres lotnej ku nieśmiertelnej chwale strzały…, Kraków 1673.
Bochniak 2018
Andrzej Bochniak, Dzwony kościoła Mariackiego w Krakowie, Kraków 2018.
Chmiel 1909
Adam Chmiel, Pieczęcie m. Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Kraków 1909.
Chmiel 1929
Adam Chmiel, Historia herbu miasta Krakowa, tytuły miasta, barwa miasta, Dziennik Rozporządzeń Miasta Krakowa, 1929, nr 7.
Chmiel 1932
Adam Chmiel, Ustrój miasta Krakowa w XIX wieku (w zarysie), [w:] Kraków w IX w., t. 1, Kraków 1932 (Biblioteka Krakowska, nr 72).
Dalewski 1996
Zbigniew Dalewski, Władza – przestrzeń – ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996.
Dobrzycki 1983
Jerzy Dobrzycki, Hejnał krakowski, Kraków 1983.
Drelicharz, Piech 2000
Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Kraków 2002.
Drelicharz, Piech 2004
Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Dawne i nowy herby Małopolski, oprac. graf. Barbara Widłak, Kraków 2004.
Follprecht 2018
Kamila Follprecht, Stolica, [w:] Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka, red. Jacek Purchla, Joanna Ziętkiewicz- Kotz, Kraków 2018.
Frančić 2000
Mirosław Frančić, Kraków. Kalendarz dziejów od prawieków do wybuchu I wojny światowej, Kraków 2000.
Friedberg 1937
Marian Friedberg, Herb Miasta Krakowa, Kraków 1937.
Garlicki 2003
Jan Garlicki, Wspomnienia z magistratu (1935–1987), Kraków 2003.
Gieysztor 1978
Aleksander Gieysztor, Spektakl i liturgia polska koronacja królewska, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa późnego średniowiecza, red. Bronisław Geremek, Wrocław 1978.
Grabowski 1852
Ambroży Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie…, Kraków 1852.
Grodziska 2003
Karolina Grodziska, „Gdzie miasto zaczarowane”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków 2003.
Gumowski 1960
Marian Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960.
Kasprzyk 2007a
Bogdan Kasprzyk, Cracoviana na polskich monetach, Kraków 2007.
Kasprzyk 2007b
Bogdan Kasprzyk, Herbowe pieczęcie Miasta Krakowa, Kraków 2007.
Kasprzyk 2007c
Bogdan Kasprzyk, Widoki Krakowa na polskich medalach, Kraków 2007.
Kasprzyk 2011
Bogdan Kasprzyk, Krakowskie dzielnice przez wieki, Kraków 2011.
Kasprzyk 2017
Bogdan Kasprzyk, Towarzystwo Urzędników Gminy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (1872–2017), Kraków 2017.
Komorowski, Opaliński 2011
Waldemar Komorowski, Piotr Opaliński, O wieży wójta krakowskiego raz jeszcze. Komunikat, „Architektura. Czasopismo Techniczne” 2011, z. 23.
Kopaliński 1990
Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990.
Kronika 1996
Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. Józef Żerbiłło, Kraków 1996.
Labuda 1986
Gerard Labuda, Jak i kiedy Kraków został stolicą Polski piastowskiej, „Rocznik Krakowski” 1986, t. 52.
Lurker 1994
Manfred Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. Ryszard Wojnakowski, Kraków 1994.
Malec J., Malec D. 2003
Jerzy Malec, Dorota Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Małecki 1973
Jan M. Małecki, Kiedy i dlaczego Kraków przestał być stolicą Polski, „Rocznik Krakowski” 1973, t. 44.
Naruszewicz 1787
Adam Naruszewicz, Dyariusz podróży Nayiaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego…, Warszawa 1787.
Niechaj 2001
Małgorzata Niechaj, Od rajców do radnych. W stulecie Statutu Gminy Miasta Krakowa, Kraków 2001.
Nowolecki 1881
Aleksander Nowolecki, Pamiątka podróży Cesarza Franciszka Józefa I po Galicji…, Kraków 1881.
Ochmann 1983
Stefan Ochmann, Koronacja Jana Kazimierza w roku 1649, Warszawa 1983.
Paprocki 1584
Bartosz Paprocki, Herby rycerztwa sławnego Królestwa Polskiego na pięcioro xiąg rozdzielone…, Kraków 1584.
Piech 1991
Zenon Piech, Święty Stanisław szafarzem Korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski” 1991, t. 57.
Piech 1997
Zenon Piech, Skąd wziął się i co oznacza Orzeł w herbie Krakowa. Ze studiów nad genezą, etapami rozwoju i treściami ideowymi herbu miasta, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. Andrzej Radzimiński, Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski, Toruń 1997.
Piech, Drelicharz 2000
Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Kraków 2002.
Piech, Drelicharz 2004
Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Dawne i nowy herby Małopolski, oprac. graf. Barbara Widłak, Kraków 2004.
Piekosiński 1899
Franciszek Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1: Doba piastowska, Kraków 1899.
Poczet 2010
Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010), red. Bogdan Kasprzyk, Kraków 2010.
Poczet 2013
Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku, oprac. Bogdan Kasprzyk, Kraków 2013.
Poczet 2015
Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku, oprac. Bogdan Kasprzyk, Kraków 2015.
Poczet 2018
Poczet zwierzchników dzielnic Miasta Krakowa (1396–2018), oprac. Bogdan Kasprzyk, Kraków 2018.
Ptak 2002
Jan Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. Wojciech Drelicharz, Zenon Piech, Kraków 2002.
Rożek 1976
Michał Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976.
Rożek 1987
Michał Rożek, Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.
Rożek 2005
Michał Rożek, Kraków magiczny, Kraków 2005.
Seroka 2000
Henryk Seroka, Chorągiew miejska w przedrozbiorowej Polsce, Kraków 2000.
Seroka 2002
Henryk Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.
Starzyński 2010
Marcin Starzyński, Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010.
Starzyński 2012
Marcin Starzyński, Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku (na marginesie ostatnich badań), „Studia Źródłoznawcze” 2012, t. 50.
Syrokomla 1854
Władysław Syrokomla (wyd.), Dyaryusz prawdziwy wjazdu do stołecznego Krakowa i koronacji…, Kraków 1854.
Tokarz 1932
Wacław Tokarz, Pomniki Prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815–1818, t. 1: Akta zasadnicze, protokoły komisji organizacyjnej, Kraków 1932.
autorzy zdjęć
Andrzej Bochniak
fotografie nr: 003–004, 588–591
Jakub Chojnacki
fotografia nr: 071
Paweł Czernicki
fotografie nr: 210–211, 722–723
Andrzej Janikowski
fotografie nr: 026–027, 128–129, 205, 249–250, 359–360, 728, 730
Anna Kaczmarz
fotografia nr: 385
Tomasz Kalarus
fotografie nr: 022, 079–080, 083–084, 096, 102, 104, 118–119, 126, 127, 172, 222–223, 225, 319, 321, 325, 370–378, 391, 396, 418, 431–432, 434–435, 633–634, 638–639, 650–652, 667–668, 710–711, 729, 731–732, 735–736, 748–751, 754
Janusz Kozina
fotografie nr: 610–614
Wiesław Majka
fotografie nr: 006, 040–046, 048, 050–051, 072–073, 075–076, 105–110, 112–117, 120–126, 130–134, 136–137, 150–161, 173–179, 184, 195–197, 207, 212–215, 216, 224, 233–242, 251–257, 260–261, 268–270, 274– 300, 329–332, 336–342, 345–347, 363–368, 386–387, 389–390, 392–393, 399–403, 423–428, 438–447, 472, 478, 480, 483–514, 519–546, 551–552, 557–560, 567–582, 584, 592–602, 622–632, 635–637, 640–649, 653–666, 669–687, 696–699, 701–709, 724–727
Małgorzata Multarzyńska- Janikowska
fotografie nr: 002, 007–008, 011, 013–018, 021, 023–025, 058–060, 063–064, 066, 068–070, 188–190, 198–204, 206, 264–265, 348–358, 405–408, 417, 583, 745–747
Anna Olchawska
fotografie nr: 394–395
Andrzej Ring
fotografie nr: 077, 144
Lech Sandzewicz
fotografie nr: 077, 144
Annie Spratt / platforma Unsplash
fotografia nr: 609 (podkład)
Mateusz Szczypiński
fotografie nr: 020, 718–719
Bogusław Świerzowski
fotografie nr: 138–141
Roman Tekieli
fotografie nr: 266–267, 343–344, 481–482, 515–518, 547–550, 553–556, 561–566, 585–587, 603–606, 752–753
Maria Wesołowska
fotografie nr: 620–621
Grzegorz Zygier
fotografie nr: 012, 078, 607–609, 619
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności