A+ A A-
Tom:
strona:

Posłowie

  Jak wskazano we Wprowadzeniu, celem tego wydawnictwa jest wypełnienie luki w opracowaniach o naszym mieście; Kraków nie doczekał się do tej pory nawet pełnego spisu swoich rządców - głów miasta, o próbie choćby zdawkowego, lecz całościowego ich zaprezentowania nie wspominając. Lukę tę zaczyna wypełniać niniejsze zestawienie postaci działających na przestrzeni wieków, od pierwszych śladów zorganizowanej gminy miejskiej do czasów współczesnych, wraz ze wzbogaceniem tak powstałego spisu o siłą rzeczy krótkie notki biogramowe oraz o powiązaną z postaciami ikonografię.

  Wydanie Pocztu przez krakowski magistrat jest dowodem pamięci wobec wszystkich, którzy kierowali miastem z racji funkcji i urzędu. Jest propozycją dla Czytelnika, choćby tylko „kartkującego” książkę, innego spojrzenia na historię Krakowa i refleksji nad jego dniem dzisiejszym. Nie z perspektywy wielkich i mniejszych wydarzeń, nie z pozycji losów mieszkańców jako wspólnoty lub też Z punktu widzenia miasta „uprzedmiotowionego” w swojej urbanistyce, obiektach i zgromadzonych skarbach kultury. Jest to zachęcenie do spojrzenia na dzieje Krakowa przez pryzmat ludzi stojących na czele miasta, ludzi, którzy z racji zajmowanej pozycji bezpośrednio współtworzyli jego historię.

  Poczet powstał jako wydawnictwo o charakterze popularyzatorskim. Nie jest zatem opracowaniem naukowym — bezpośrednie źródła, specjalistyczna literatura oraz opieka naukowa konsultantów zapewniły jednak rzetelne podstawy faktograficzne. Gdyby wydawnictwo to stało się swego rodzaju inspiracją dla środowiska krakowskich historyków do podjęcia tak ujętego tematu władz miejskich Krakowa z wykorzystaniem pełnego instrumentarium naukowego, to luka, o której na początku mowa, zostałaby rzeczywiście wypełniona, a dodatkowe przesłanie tego wydawnictwa spełnione.

  Prace nad publikacją przeprowadzono dzięki szczególnemu zaangażowaniu wielu osób w Urzędzie Miasta Krakowa. Za wszelką pomoc twórcy Pocztu wszystkim serdecznie dziękują. Sfinalizowanie wielu nietypowych dla codziennej pracy urzędu działań było możliwe dzięki pełnemu wsparciu ze strony dyrektor Magistratu Marty Nowak oraz bieżącej pomocy dyrektor Kancelarii Prezydenta Krakowa Anny Frankiewicz.

  Konsultacji naukowych, w praktyce wykraczających poza standardowe normy i przybierających postać stałej merytorycznej opieki, udzielali: prof. Jerzy Malec, prof. Zdzisław Noga oraz dr Kamila Follprecht. Wielokroć korzystano z ważnej pomocy prof. Doroty Malec, prof. Stanisława A. Sroki, dr Karoliny Grodziskiej, dr. Marcina Starzyńskiego, Moniki Andrasz-Mrożek, Waldemara Komorowskiego, Andrzeja Kurza i Romana Tekieli.

   Wszystkie wymienione osoby z bezinteresownym zaangażowaniem poświęciły swoją wiedzę i czas; za ten udział w przedsięwzięciu, de facto warunkujący jego finalizację, proszone są o przyjęcie podziękowania.

                 

Wykorzystano zbiory (w tym rękopisów i starodruków oraz grafik i malarstwa) szeregu instytucji - placówek, wśród nich:    

 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archiwum Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie

Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Archiwum i Biblioteka Kapituły Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum i Zbiór Rękopisów Czartoryskich w Krakowie

Archiwum Kapituły Włocławskiej

Archiwum klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach

Archiwum klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie

Archiwum klasztoru ss. Klarysek w Krakowie

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile

Archiwum Państwowe w Krakowie

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Archiwum Urzędu Miasta Krakowa

Archiwum Zakładowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Archiwum Miejskie w Norymberdze

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

Państwowe Archiwum Okręgowe w Bardejowie

Państwowe Archiwum Okręgowe w Lewoczy

Węgierskie Archiwum Krajowe w Budapeszcie

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Biblioteka Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Zbiory klasztoru oo. Kapucynów w Krakowie

Zbiory klasztoru ss. Szarytek w Krakowie

Zbiory Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zbiory Pałacu Biskupiego w Krakowie

Zbiory Urzędu Miasta Krakowa

 

Dla dokumentacji fotograficznej swoje obiekty (nagrobki, epitafia, portrety) udostępniły:

 

Bazylika Mariacka w Krakowie

Kościół i klasztor oo, Dominikanów w Krakowie

Kościół św. Anny w Krakowie

Kościół św. Floriana w Krakowie

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Kościół św. Jakuba w Lewoczy

Kościół Najświętszego Salwatora w Krakowie

Kościół św, św. Piotra i Pawła w Krakowie

Kościół Wniebowzięcia NM P na Bielanach

Królewska Katedra na Wawelu             

 

Przełożonym tych instytucji i obiektów składamy podziękowania za pomoc w kwerendach i udostępnienie zbiorów oraz za zgodę na ich reprodukowanie lub inne udokumentowanie. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, metropolicie krakowskiemu. Równie serdeczne podziękowania adresujemy do księdza infułata Bronisława Fidelusa, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej, prof. dr. hab. Stanisława Waltosia, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof, dr. hab. Zdzisława Pietrzyka i dr. Andrzeja Obrębskiego, dyrektora i I zastępcy dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dr. hab. Krzysztofa Stopki, dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Zofii Gołubiew, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, dr Karoliny Grodziskiej, dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Magdaleny Marosz, dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie, oraz Michała Niezabitowskiego, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Dziękujemy pracownikom tych instytucji, wśród nich: dr. Andrzejowi Lasce, Lucynie Bełtowskiej i Januszowi Kozinie (MUJ), Annie Studnickiej i Bernadetcie Maj (MNK), Tadeuszowi Dudzie i Małgorzacie Oczkowskiej (BJ), Marcinowi Basterowi (AUJ), Ewie Adamczyk, Iwonie Fischer, Małgorzacie Multarzyńskiej- -Janikowskiej i Tomaszowi Wrońskiemu (APKr) oraz Ewie Gaczoł, Marcie Kwaśniak, Marcie Marek, Małgorzacie Niechaj, Iwonie Nuckowskiej i Bożenie Urbańskiej (MHMK).

 

Zamykamy Poczet siedmiuset ośmiu włodarzy miasta Krakowa. Przyszłość dopisze następne karty, kolejne tomy. Przyjdą kolejne postaci — i także dla nich niech zawsze będzie aktualna sentencja wykuta na portalu wschodniego wejścia na dziedziniec pałacu Wielopolskich, siedziby władz miasta: Praestantibus viris negligere virtutem concessum non est - „Znamienitym mężom nie wolno zaniedbywać cnoty”.

 

Bogdan Kasprzyk

 

Kraków, wrzesień 2010 rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności