A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Chryzostom Gałczyński

Rajca 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794
Burmistrz 1775, 1780, 1788, 1792

Joannes Czołczyński (Całczyński)

Kupiec. Był właścicielem kamienicy nr 10A przy ul. Szewskiej. Po raz pierwszy został wybrany na ławnika w 1772 roku na miejsce Michała Tomaszkiewicza, który wyjechał z Krakowa. Funkcję tę pełnił do roku 1774, kiedy to został wybrany do rady miejskiej na miejsce po zmarłym Baltazarze Schulzu (nr 617) i piastował ten urząd do 1794 roku. W ciągu dwóch dekad sprawowania funkcji burmistrza czterokrotnie wszedł w skład rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Jego nazwisko widnieje w panegiryku Wincentego Trefflera, wydanym w Krakowie w 1774 roku z okazji wyboru nowej rady urzędującej. W czasie, gdy Gałczyński był burmistrzem, w styczniu 1775 roku nastąpił wylew Wisły, w wyniku którego uległ zniszczeniu most wielicki. Konstrukcję odbudowano w postaci mostu pływającego. Gałczyński nie wszedł do nowej rady miejskiej powołanej 14 kwietnia 1792 na mocy Konstytucji 3 maja. Ponownie pełnił urząd rajcy po Targowicy, gdy 12 września 1792 roku przywrócono władze przedkonstytucyjne. Podczas tej kadencji od 12 października 1792 roku pełnił funkcję burmistrza (zwanego już prezydentem), którą objął w wyniku rezygnacji złożonej przez Macieja Baiera (nr 628). Znalazł się w składzie rady miejskiej także po Sejmie grodzieńskim, gdy 4 marca 1794 roku powołano kolejną radę w oparciu o konstytucję grodzieńską. Zachował urząd rajcowski także 24 kwietnia 1794 roku, gdy z rozkazu Naczelnika Tadeusza Kościuszki nastąpił powrót do władzy na mocy Konstytucji 3 maja. Utrzymał urząd także po upadku powstania, gdy 15 czerwca 1794 z rozkazu pruskiej komendantury wojskowej miasta przywrócono przedinsurekcyjną radę miejską, przedinsurekcyjną. Zmarł w trakcie trwania tej kadencji, przed 1796 rokiem.

Z księgi radzieckiej dotyczącej administracji miasta w latach 1790–1793 fragment strony 250 z wpisem
z 12 października 1792 roku stwierdzającym, że rajcy z Janem Chryzostomem Gałczyńskim jako burmistrzem
na czele zalecają syndykowi miasta wysłanie listu do Warszawy z zapytaniem w sprawie rozpoczęcia działalności sądów –
oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1259, s. 250)
Z księgi radzieckiej dotyczącej administracji miasta w latach 1790–1793 fragment strony 250 z wpisem z 12 października 1792 roku stwierdzającym, że rajcy z Janem Chryzostomem Gałczyńskim jako burmistrzem na czele zalecają syndykowi miasta wysłanie listu do Warszawy z zapytaniem w sprawie rozpoczęcia działalności sądów – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1259, s. 250)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności